Kategori Blogg

Jag har i många bloggar skrivit om lusten och passionens positiva roll i utforskandet av det möjliga och förverkligandet av vår fulla potential. Det som slog mig under resan i Wyoming, när jag tagit ett taskigt beslut och utsatt mig själv för dödsfara, är frågan huruvida det bara finns en sorts passion? Och om passion alltid är positivt för oss?

I denna blogg tänkte jag utforska detta ämne mer noggrant genom att presentera två sorters passioner: denharmoniskaoch den tvångsmässiga– samt hur och på vilket sätt de skapas och vilken påverkan de har på våra liv och våra prestationer.

Vad är passion?

Passion är en stark dragning eller preferens för en viss aktivitet eller ett specifikt ämnesområde som man tycker om, älskar, uppfattar som väldigt viktigt, och i vilket man investerar väldigt mycket tid och energi.

Aktiviteter eller ämnesområden som man har en stark passion för blir efter ett tag en del av ens personlighet just för att de är så viktiga för individen och för att denne lägger så mycket tid och energi på dem.

Denna process, när en aktivitet eller ett ämnesområde blir en del av mig, kallas på forskningsspråk att internaliseraoch denna process kan ske på två olika sätt vilket skapar två olika sorters passion.

Harmonisk passion

Den ena typen av passion kallas harmoniskoch är ett resultat av en process där individen självständigt och frivilligt accepterar att aktiviteten eller ämnesområdet är viktigt och betydelsefullt för dem och självmant väljer att lägga mycket kraft och energi på denna aktivitet eller ämnesområde utan några tveksamheter. Denna typ av internaliseringsprocess är effektiv då den upptar en lagom stor del av vår identitet utan att dominera, vilket gör att den befinner sig i harmoni med andra delar av mitt liv och min identitet. När individer med ett harmoniskt förhållande till sin passion inte kan ägna den tid de önskar åt aktiviteten eller ämnesområdet uppvisar de en hög förmåga att anpassa sig till situationen och att fokusera sin energi och sitt fokus på andra uppgifter som måste göras. Det finns ingen eller väldigt lite konflikt mellan individens passion och andra delar av livet. Slutligen har individer med en harmonisk relation till sin passion förmågan att själva bestämma när, var och hur mycket de engagerar sig i sin passion. Individer med en harmonisk relation till sin passion är i kontroll över passionen och inte tvärt om.

Tvångsmässig passion

Motsatsen till harmonisk passion är tvångsmässig passion, vilket är resultatet av en okontrollerad internaliseringsprocess. I denna process beror internaliseringen på brister i självkänslan eller i önskan om social acceptans och bekräftelse som är kopplad till själva aktiviteten. Med tvångsmässig passion blir aktiviteten eller ämnesområdet en del av vår identitet eftersom vi älskar det vi gör men även för att den kompenserar för brister i självkänslan eller skapar positiva vinster i den sociala kontexten, det vill säga vi mår bra och uppfattas av andra på ett gynnsamt sätt. Av detta följer att individer med tvångsmässig passion upplever en okontrollerad längtan att ta del i en aktivitet eller ämnesområde som de uppfattar som viktigt och lustfyllt. Detta beror på att i tvångsmässig passion är inte individen i full kontroll över sin passion och aktiviteten eller ämnesområdet som är kopplat till den.

Passion och individuellt välmående

Vilken typ av förhållande jag har till min passion spelar stor roll för de känslomässiga konsekvenser jag kommer uppleva både under och efter aktiviteten samt när individen hindras från att utöva eller fokusera på sin passion. Med en harmonisk relation till sin passion deltar individen frivilligt i aktiviteten som är kopplad till passionen med ett öppet sinnestillstånd som tillåter dem att använda hela sig själv och på så sätt upplever de positiva känslotillstånd starkare. Så är inte fallet med en tvångsmässig relation till sin passion. Där blir individens engagemang mera defensivt vilket gör att individen inte kan använda hela sig själv i aktiviteten kopplad till passionen. Forskning har visat på att en harmonisk relation till ens passion har en positiv inverkan på lustfyllda upplevelser i sport likväl som i andra delar av livet samtidigt som det inte finns några kopplingar till negativa upplevelser. I motsats till detta har en tvångsmässig relation till individens passion tydlig koppling till negativa upplevelser förknippade med aktiviteten kopplad till individens passion men bara lite eller ingen alls till positiva upplevelser förknippade med aktiviteten

Passion och fysisk hälsa

Din fysiska hälsa kan påverkas av passion på ett antal olika sätt. Att regelbundet delta i passionerade aktiviteter så som till exempel att olika former av träning har en positiv inverkan på din hälsa genom att du upplever ett förstärkt fysiskt välmående över tid. Däremot kan tvångsmässig passion utsätta dig för risker för ditt fysiska välbefinnande genom att du deltar i riskfyllda aktiviteter, genom att du tränar för hårt och inte vilar tillräckligt eller gör saker som du inte borde och som är ett direkt hot mot ditt fysiska välmående.

Passion och prestation

Passion gör att idrottare och medarbetare deltar i medveten träning, en speciell form av träning och inlärning som fokuserar på att utveckla våra färdigheter. Passion är en förutsättning för att orka genomföra den systematiska träning över lång tid (ibland en hel livstid) som krävs för att förverkliga sin fulla potential inom ett visst område. Båda typerna av passion gör att deltagarna genomför den medvetna träningen som krävs för att utveckla sin fulla potential. Resultatmål fungerar bra som en motor för den process som syftar till att utveckla individens förmåga att prestera i en prestationsinriktad miljö för båda formerna av passion.

Det som skiljer de två typerna av passion är att individer med harmonisk passion i större utsträckning följer processmål med syftet att förverkliga sin fulla potential medans individer med tvångsmässig passion enbart fokuserar på resultatmål, dvs en viss förmåga i förhållande till andra och ännu mer på att undvika att förlora, framstå som dum eller mindre duktig i förhållande till andra som på ett negativt sätt påverkar prestationen.

Det som särskiljer de 2 typerna av passion ännu tydligare är att bara individer med harmonisk passion upplever ett personligt välmående när de hela tiden utforskar det möjliga i strävan att förverkliga sin fulla potential. Slutsatsen är att båda typerna av passion skapar bättre prestationer men det verkar som att det bara är möjligt att förverkliga hela sin fulla potential, och därmed kunna prestera på toppen av sin förmåga, genom en smärtfri, till och med luststyrd passionerat engagemang via den harmoniska passionen.

Passion och samarbete

Relationen coach – adept och ledare – medarbetare är viktig att förstå om vi skall kunna hjälpa idrottare likväl som medarbetare att förverkliga sin fulla potential. Den typ av passion som jag har för min sport eller mitt arbete är en viktig faktor som gör det möjligt för både idrottare, medarbetare och deras tränare och ledare att uppleva ett välfungerande samarbete.

Det finns en tydlig koppling mellan idrottare och medarbetare som har en harmonisk passion för sin idrott eller sitt arbete och tillfredsställelsen de känner i sin relation till sin tränare eller ledare. I motsats finns inte detta positiva samband i relation till den tvångsmässiga passionen. Detta beror på att den harmoniska passionen gör att individer fullt ut kan delta i alla aktiviteter som tillhör jobbet eller sporten och uppleva positiva känslor som kan delas med andra.

Hur skapas passion?

Det finns minst tre olika processer där deltagande i olika aktiviteter leder till en passion för det jag håller på med.

Dessa processer är:

  1. selektion av aktivitet
  2. utvärdering av aktivitet
  3. vilken internaliseringsprocess som sker

Första delen handlar om hur mycket den valda aktiviteten stämmer överens med mina personliga preferenser. Om jag känner att denna process speglar verkliga val och intressen och stämmer överens med min identitet. Ju viktigare aktiviteten är ju mer kommer aktiviteten internaliseras i individens identitet och ju mer passionerat kommer jag känna för aktiviteten. Vilken typ av passion som utvecklas beror också på vilken typ av internaliseringsprocess som sker. En harmonisk passion skapas om internaliseringsprocessen sker på ett självständigt och fritt sätt i motsatts till detta kommer en tvångsmässig passion utvecklas om internaliseringsprocessen sker på ett kontrollerat sätt.

Social kontext och personliga faktorer

Internaliseringsprocessen påverkas av den sociala kontexten likväl som av personliga faktorer. Med sociala kontexten menas föräldrar, tränare, ledare, kollegor och med personliga faktorer menar vi personliga preferenser, kompetenser och personlighet som stöttar en persons självbestämmande. Det är så att tillsammans med hur högt jag värdesätter min idrott eller mitt arbete så är ett starkt stöd för det självständiga lärandet från föräldrar, tränare och ledare och en självständig personlighet viktiga för att förutsäga en utveckling av harmonisk passion över tid. I motsats kommer en social kontext som försöker kontrollera den sociala miljön likväl som personliga faktorer leda till tvångsmässig passion genom att den skapar en kontrollerad internaliseringsprocess. De två typerna av passion har en otroligt stark påverkan på idrottare och medarbetare eftersom de skapar så stark påverkan på vårt känsloliv, inlärning, individuellt välmående, prestation, fysisk hälsa.

Me-Maximilian har 25 års erfarenhet av att stötta kunder i att utveckla en harmonisk relation till sin passion. Tveka inte att kontakta mig så kan jag berätta mer om hur jag genom ett skräddarsytt upplägg kan hjälpa just dig och din organisation.

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.